Juso-Fraktion im Studierendenparlament der Universität Trier 2020/2021

Zentralliste:

  • Hasmik Garanian
  • Lotta Hansen

Direktmandat Fachbereich IV:

  • Bianca Podtschaske

Direktmandat Fachbereich V:

  • Nils Claasen (1. Vizepäsident)

 

In den Auschüssen des Studierendenparlaments:

Wahlausschuss: Dorothea Seiler
Sozialfondsvergabeausschuss: Lukas Krautkrämer/Florian Teklik
Finanzprüfungsausschuss: Timo Piller
Wahlprüfungsausschuss: Hasmik Garanian